ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ

ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ।

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ

“ਐਸਐਚਜੀਵੀ ਨੇ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਗ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ III-ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਕੇ 1976 ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਮਰੀਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀਟਨ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਿਆਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਈ 1995 ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੁੱਡ ਸਮਰੀਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

2001 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੋਡੇਸਟੋ-ਰਿਵਰਬੈਂਕ-ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ (SHFB) ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ, SHFB ਨੂੰ ਇੱਕ 8 ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਜੋਆਕਿਨ, ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ, ਮਰਸਡ, ਅਮਾਡੋਰ, ਅਲਪਾਈਨ, ਕੈਲਾਵੇਰਸ, ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਅਤੇ ਟੂਓਲੂਮਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ SHFB ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਸਡ ਕਾਉਂਟੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ , ਏਟੀਸੀਏਏ ਫੂਡ ਬੈਂਕ , ਦ ਰਿਸੋਰਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ , ਅਤੇ ਅਮਾਡੋਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ 8 ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, SHFB ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲੀ (SHGV) ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ SHGV ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।”