ਫੰਡ ਡਰਾਈਵ

ਫੰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

1

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
 • ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕੋਬੇ ਸਾਲਸ ਨੂੰ 209-239-2091 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ kobesalas@secondharvest.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਪਣਯੋਗ ਫਲਾਇਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

2

ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ

3

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
 • ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਭਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਕੋਲ ਬੈਰਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ kobesalas@secondharvest.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
  1. ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
  2. ਪਿਕ-ਅੱਪ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
  3. ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
  4. ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
  5. ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  6. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਦਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਦਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!