ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਸਾਨ ਜੋਕਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੈਂਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ।

“ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.”

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ

ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ mmays@secondharvest.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1220 ਵੈਂਡਰਬਿਲਟ ਸਰ., ਮਾਨਟੇਕਾ, CA 95337 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਨ ਜੋਆਕਿਨ ਜਾਂ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 501 (c) 3 ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੇਰੀ ਬਕਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੱਸਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨੂੰ
(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।)

ਭੋਜਨ ਪੈਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਹਨ?

ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੂੰ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ $100 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਟੇਕਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਆਈਟਮ ਲਈ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ .19 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੈਂਟਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਮਾਸਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਲਈ 38 ਪੌਂਡ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 20 ਪੌਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੈਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ: ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਸ਼ੈਲਵਿੰਗ, ਟੇਬਲ, ਡੈਸਕ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ, ਹੈਂਡਕਾਰਟ, ਬਾਕਸ ਕਟਰ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਪੈਂਟਰੀ ਸਾਈਨੇਜ।
ਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਢੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਤਰਕ ਦੂਜੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਕਡ, ਡੱਬਾਬੰਦ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼, ਚਾਵਲ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਡੇਅਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪਰ, ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 209-490-5180 ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੇਲਿਸਾ ਮੇਅਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।