ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ – ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬੇਈ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਵਲ (ਨਵੇਂ) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ “SARS-CoV-2” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ “ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019” (ਸੰਖੇਪ “COVID-19”) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 • ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ
 • ਰੈਸਟਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
 • ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

1. ਕੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਨ।
ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ – 1220 ਵੈਂਡਰਬਿਲਟ ਸਰ, ਮਾਨਟੇਕਾ, CA 95337
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਿਨ/ਘੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ

2. ਕੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੂਜੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.localfoodbank.org/volunteer.html
ਵਲੰਟੀਅਰ ਘੰਟੇ
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
* ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ
** ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

3. ਕੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਕੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ COVID-19 ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੂਪ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ https://www.localfoodbank.org/food-pantry-referrals.html ‘ਤੇ ਜਾਓ।

5. ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ COVID-19 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ
 • ਰੈਸਟਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ
 • ਸਟਾਫ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਦੋਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।