ਕੈਲਫਰੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

CalFresh ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

CalFresh ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। CalFresh ਲਾਭ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੂਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CalFresh ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ CalFresh ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਹੈਲਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ 209-490-5175 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ handerson@secondharvest.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CalFresh ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (USDA) ਦੀ ਥ੍ਰਿਫ਼ਟੀ ਫੂਡ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ $200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

9 + 7 =